EELK HARJU-MADISE KOGUDUSE JUHTORGANID

 

TÄISKOGU

Iga konfirmeeritud koguduseliige, kes on jooksval või eelmisel aastal teinud liikmeannetuse ja käinud sama aja jooksul vähemalt ühe korra armulaual, kuulub koguduse TÄISKOGUSSE (EELK Põhikiri § 51). Harju-Madise koguduse täiskogu koguneb vähemalt üks kord nelja aasta jooksul, et valida järgmiseks perioodiks kogudusele NÕUKOGU.

 

NÕUKOGU

Harju-Madise koguduse NÕUKOGU praegune koosseis valiti 25. novembril 2012.

Nõukogusse kuuluvad:

Rufina Eha

Elju Grabbi

Urmet Lee

Jana Lõhmus

Arvo Pihlamets

Evelin Pärn-Lee

Raul Rosenberg

Tõnu Tännav

 

Koguduse nõukogu ülesanded on sätestatud EELK Põhikirjas (§ 55).

Nõukogu ülesanded on:

1) olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;

2) koguduse juhatuse liikmete ning sinodisaadikute ja nende asendusliikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;

3) järelevalve koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle;

4) vajadusel audiitori nimetamine;

5) koguduse majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine;

6) koguduseliikme maksude ja nende tasumise tähtpäevade kinnitamine;

7) muud kirikuseaduses ettenähtud ülesanded ja kohustused.

Koguduse nõukogu koguneb vähemalt üks kord aastas, et kuulata ära koguduse tegevusaruanne, kinnitada eelmise aasta tulude-kulude aruanne ning võtta vastu uue aasta eelarve.

 

 

JUHATUS

Koguduse nõukogu valis 25. novembril 2012.a enda ja täiskogu liikmete hulgast Harju-Madise koguduse JUHATUSE.

Juhatusse kuuluvad:

Elju Grabbi – esimees

Rufina Eha, Viivi Kesler, Urmet Lee, Gina Poverus – liikmed.

Koguduse õpetaja kuulub juhatusse ameti poolest.

 

Juhatuse ülesanded on sätestatud EELK Põhikirjas (§ 58):

1)olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;

2) koguduse vara valitsemine ning majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine;

3) koguduse majandusaasta aruande ja eelarve eelnõu koostamine;

4) nõukogu otsuste elluviimine;

5) koguduse õpetaja kirjalikul nõusolekul koguduse töötajate töölevõtmine ja ametist vabastamine;

6) muude asjade korraldamine, mis on kirikuseadusega juhatuse pädevusse antud või mis ei ole koguduse õpetaja, täiskogu ega nõukogu võimkonnas.

REVISJONIKOMISJON

25. novembril valis Harju-Madise koguduse nõukogu enda hulgast koguduse REVISJONIKOMISJONI, mille ülesandeks on vähemalt kord aastas kontrollida koguduse majandustegevust ning anda hinnang koguduse aastaeelarve eelnõule.

Revisjonikomisjoni kuuluvad:

Jana Lõhmus, Evelin Pärn-Lee, Tõnu Tännav.

 

SINODISAADIKUD

Iga kogudust esindab praostkonna sinodil (praostkonna esinduskogul) lisaks koguduse õpetajale kaks sinodisaadikut. Harju-Madise koguduse nõukogu valis 25. novembril 2012.a sinodisaadikuteks Jana Lõhmuse ja Arvo Pihlametsa.